Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je spoločnosť Redigo Systems, s.r.o., IČO: 45858594, IČ DPH: SK2023113081, DIČ: 202 311 3081 so sídlom Sabinovská 12, 821 02, Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 67777/B (ďalej len: „Prevádzkovateľ“).

 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
Meno: Ing. Andrej Šenkeri
Email: eshop@fitendo.sk
Telefón: +421 948 23 66 00

2. Osobnými údajmi sa rozumie akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú,genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

3. Prevádzkovateľ nevymenoval poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
• Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovánia priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v súlade so zákonom č.22/2004 o elektronickom obchode.

2. Účelom spracovania osobných údajov je
• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
• zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.S takýmto spracovaním ste udelil/a svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
• po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
• po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, v prípade že sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
• podieľajúce sa na dodaní tovaru / služby / realizáciu platieb na základe zmluvy,
• zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu:
• Redigo Systems, s.r.o., IČO: 45858594 ako prevádzkovateľ
• FHB Group, s.r.o., IČO: 44305435 ako sprostredkovateľ
• Ambia s.r.o., IČO: 45374899 ako sprostredkovateľ
• GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., IČO:36624942 ako sprostredkovateľ
• Slovenská pošta, a.s., IČ:36631124 ako sprostredkovateľ
• Shoptet s.r.o., IČ: 28935675 ako poskytovateľ služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu (Shoptet)
a ďalšej služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
• Zaisťujúce marketingové služby.

 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle predať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
• právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
• právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR.
• právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
• právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok.
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v papierovej podobe, tak online podobe (antivírus, šifrovanie, GoogleDrive).
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba im poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formuláru. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámil/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Redigo Systems, s.r.o.